Poučení pro klienty

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů závazné pro společnost

AquaBella Baby Club spol. s r.o., IČO: 27942244, se sídlem

Choťánky 166, PSČ 290 01,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. C 128183 (dále jen „Správce“)

 

Informace ke zpracování osobních údajů

Správce důsledně dbá na ochranu osobních údajů, které mu fyzická osoba, které se údaje týkají (dále jen „Subjekt“) poskytuje, ať je vůči Správci v jakémkoli postavení. Takto získané informace jsou zpracovávány zodpovědně, transparentně a zcela v souladu s příslušnou právní úpravou. 

Subjekt má kdykoli právo 

Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Opravňuje k získání informací týkajících se plné identifikace Správce osobních údajů Subjektu. Současně je Subjekt oprávněn znát právní titul zpracování (například plnění smlouvy), účel (například smlouvy o koupi našeho zboží) či informace o době uchování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Opravňuje na základě žádosti Subjektu získat od Správce informaci, zda osobní údaje zpracovává a pokud ano, v jakém rozsahu. V případě, že o to Subjekt požádá, je Správce povinen rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.

Právo na opravu

Umožní Subjektu požádat Správce, aby změnil některý z osobních údajů, který zpracovává, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.). Není povinností Správce aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které o Subjektu shromažďuje, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy ho Subjekt na tuto skutečnost upozorní, je povinností Správce se žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů má Subjekt také právo požádat o doplnění osobních údajů.

Právo na výmaz

Bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá Správci osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech:

  • odpadl účel zpracování,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů byl odvolán a neexistuje žádný jiný důvod pro další zpracování osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že není uzavřen smluvní vztah),
  • byla vznesena námitka proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání osobních údajů),
  • v souladu s platnou legislativou je Správci uloženo údaje vymazat (například skartační povinnost)

Právo vznést námitku

Je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany majetku Správce). Námitku je možno vznést také v případě, kdy budou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou  osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a nebudou dále zpracovány.

Právo na přenos osobních údajů

V případě žádosti o přenos osobních údajů k jinému správci, je povinností Správce mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo lze uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování

Znamená, že v případě, že zpracování Vašich osobních údajů má být podkladem pro nějaké rozhodnutí, typicky například při posuzování Vaší úvěruschopnosti před poskytnutím úvěru, máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly posouzeny člověkem. Tyto postupy (automatizované rozhodování) však jako Správce nepoužíváme.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření, aby byly veškeré evidované osobní údaje dostatečně ochráněny s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K osobním údajům, které Správce eviduje, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nejsou bez souhlasu Subjektu předávány jiným osobám k dalšímu zpracování, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon nebo pokud to vyžaduje ochrana právních zájmů Správce.

Právo na informace

Subjekt má právo žádat informace o tom, jaké údaje a v jakém rozsahu jsou o něm ze strany Správce zpracovávány. Tyto informace budou Subjektu poskytnuty zdarma ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích ve lhůtě 90 dnů, přičemž o takovémto prodloužení lhůty bude Správce Subjekt informovat. Pro poskytnutí informací je nezbytné, aby z žádosti o tyto informace bylo možné jednoznačně identifikovat žadatele, v opačném případě nebude žádosti vyhověno. Správce je oprávněn zamítnout ty žádosti, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně opakující se, případně na jejich vyřízení je třeba vyvinout nepřiměřené úsilí či náklady, či jsou obtížně získatelné (např. ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace osobních údajů, právo na informace

Je v nejlepším zájmu Správce i Subjektu, aby údaje byly aktuální, proto Správce apeluje na Subjekty, aby Správci nahlašovali veškeré změny údajů. Jedině tak může být účel poskytnutí osobních údajů naplněn ke spokojenosti obou stran. S tím souvisí i právo Subjektu na opravu osobních údajů, pokud jsou tyto údaje neaktuální a Subjekt o jejich opravu Správce požádá.

Námitky

Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nenakládá s jeho osobními údaji v souladu s platnou legislativou, má právo vznést námitku, resp. požadovat vysvětlení a domáhat se nápravy situace, přičemž Správce je povinen oprávněnost této námitky prověřit a Subjektu odpovědět. Námitku může Subjekt podat též k dozorujícímu orgánu, kterým je:

Úřad na ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Právo na výmaz

Subjekt má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Správci kdykoli odvolat. Na základě odvolání souhlasu ze strany Subjektu je Správce povinen evidované osobní údaje, které zpracovává výhradně na základě uděleného souhlasu s jejich zpracováním, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci plnění smluvních povinností, zákonných důvodů či oprávněných zájmů, pokud dosud neuplynula lhůta pro jejich uchovávání. Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systému Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v možnostech Správce tato data vymazat i ze záložních systémů, nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kontaktní údaje

Žádosti o informace týkající se evidence a zpracování osobních údajů je možné zasílat Správci písemně nebo elektronicky na níže uvedené kontaktní údaje:

AquaBella Baby Club spol. s r.o.

Hellichova 796

290 01 Poděbrady

Telefon: 325 518 026, 739 488 901                                   

email: info@aquabella.cz